Technik spedytor – klasa policyjna

Technik spedytor symbol zawodu 333108 - klasa policyjna

ZAPISZ SIĘ

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 • Wpisowe 70 zł, czesne 259 zł miesięcznie.
 • W przypadku nauczania indywidulanego czesne ulega zwiększeniu.
 • Dla młodzieży zagranicznej, chętnej do podjęcia nauki w naszej szkole przeprowadzane są dodatkowe testy z języka polskiego.
 • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z geografii na poziomie rozszerzonym.
 • Uczniów podejmujących naukę w zawodzie obowiązuje mundur.
 • W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę ocena z wychowania fizycznego. 

ZOBACZ PRZEWODNIK PO ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH - TUTAJ!

2. FILM PREZENTUJĄCY KIERUNEK TECHNIK SPEDYTOR, KLASA POLICYJNA:

3. JAK WYGLĄDA PRACA SPEDYTORA?

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi.

Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

Do kompetencji spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków. Z przewozami międzynarodowymi związane są zadania dotyczące organizowania odprawy celnej.

4. JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA W KLASIE POLICYJNEJ?

Technik spedytor – klasa policyjna to specjalizacja skierowana głównie do uczniów planujących związać swoją przyszłość z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską. Absolwenci tej specjalizacji będą przygotowani do pracy na niższych szczeblach administracji rządowej oraz samorządowej.

W codziennej pracy mogą zajmować się logistyką, lub problematyką bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i militarnego oraz zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem obywateli.

Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy policyjnej będą brali udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie. Są to:

 • wycieczki do jednostek mundurowych
 • zajęcia w jednostkach straży pożarnych, policji i innych
 • wyjazdy na poligony, rajdy, obozy letnie i zimowe
 • zajęcia praktyczne w terenie
 • zajęcia na ściance wspinaczkowej
 • ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych
 • paintball
 • obóz survivalowy
 • zajęcia na strzelnicy i wiele innych

5. NA CZYM OPIERA SIĘ PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE ZDOBYTE NA KIERUNKU TECHNIK SPEDYTOR?

Aby zdobyć tytuł technika spedytora trzeba zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 • Kwalifikacja SPL.05 - Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

6. FILM PROMUJĄCY ZAJĘCIA MUNDUROWE:

7. ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO BUDYNKU SZKOŁY:

ZAPISZ SIĘ