PROJEKTY EUROPEJSKIE - PROJEKTY 2021

08.10.2021 rok

Z dumą i radością informujemy, że nasza szkoła znalazła się wśród wybranych :) Otrzymaliśmy akredytację Narodowej Agencji ERASMUS + na lata 2021 - 2027. Przyznanie Akredytacji ERASMUS + stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój organizacji. Akredytacja umożliwia uproszczony i regularny dostęp do uzyskania dofinansowania. Udział w mobilnościach edukacyjnych jest realną szansą rozwoju dla każdego ucznia.

08.11.2021 rok

Zapraszamy do udziału w projekcie ERASMUS +

Czeka na Ciebie możliwość dwutygodniowego wyjazdu do firmy Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Niemczech.

Jeśli jesteś uczniem TECHNIKUM i chcesz :

-zobaczyć jak wygląda praktyka zawodowa w innym kraju;

- rozwijać się zawodowo, przygotować do zdobywania wiedzy oraz pracy na arenie międzynarodowej;

- poszerzyć swoje horyzonty i podnieść swoje aspiracje

złóż w Sekretariacie szkoły FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kwestionariusz osobowy, CV kandydata, list motywacyjny kandydata do udziału w projekcie, plan ścieżki rozwoju kandydata, plan wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności podczas praktyk zawodowych).

 

Zasady rekrutacji

1. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły i portalu społecznościowym, a także na godzinach wychowawczych w klasach, do których skierowany jest projekt.

2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami równości, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad niedyskryminowania ze względu na wiek,  rasę, miejsce zamieszkania, religię, orientację seksualna, pochodzenie czy niepełnosprawność.

3. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie listopad 2021 - czerwiec 2022 r. przez Komisję Rekrutacyjną.

4. W skład Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Szkoły wchodzą: Koordynator Projektu, pedagog szkolny oraz członek Zespołu ds projektów europejskich

5. Do procesu rekrutacji mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

- są uczniami Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą kontynuowali naukę w klasach pierwszych, drugich i trzecich,

- są uczniami w wieku 14 lat i więcej, u których widoczny jest wysoki poziom motywacji do doskonalenia się w wybranym przez siebie kierunku kształcenia,

6. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, tzw. Formularza zgłoszeniowego , pomyślne przejście procesu rekrutacji i uczestnictwo w

zajęciach przygotowawczych, tj. lekcjach z języka niemieckiego oraz warsztatach pedagogicznych, kulturowych i spotkaniach organizacyjnych.

7. Szczegółowe kryteria rekrutacji:

a. kryteria formalne:

- przynależność do grupy docelowej

- terminowe złożenie  Formularza zgłoszeniowego

- kompletność załączników

- brak przeciwwskazań medycznych

b. kryteria merytoryczne:

- ocena Formularza zgłoszeniowego – (0-20pkt.), na który składają się: kwestionariusz osobowy, CV kandydata, list motywacyjny kandydata do udziału w projekcie, plan ścieżki rozwoju kandydata, plan wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności podczas praktyk zawodowych

- ocena z zachowania zakończonego przed rekrutacją roku szkolnego – (wzorowe - 6 pkt, bardzo dobre - 5 pkt, dobre - 4 pkt, poniżej - 0 pkt)

- średnia ocen z zakończonego przed rekrutacją roku szkolnego – (średnia 6,0 - 5,0 - 5 pkt; średnia 4,9 - 4,0 - 4 pkt; średnia 3,9 - 3,0 - 3 pkt, średni aponiżej 2,9 - 0 pkt)

- rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim- (0-5 pkt)

- rozmowa kwlaifikacyjna w  języku niemieckim – (0-5 pkt)

8. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają uczniowie, którzy dotychczas nie wyjeżdżali na praktyki zawodowe w ramach projektów unijnych

9. W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej liczby punktów kryterium rozstrzygającym będzie średnia ocen i ocena z zachowania za rok szkolny poprzedzający proces rekrutacji.

10. W procesie rekrutacji zostanie wybranych 25 uczestników projektu oraz lista rezerwowa, która będzie liczyć po 2 uczniów z każdego zawodu.

11. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do dodatkowej rekrutacji.

 

Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie dokumentów tzw. Formularza zgłoszeniowego w Sekretariacie szkoły do Pani Michaliny Fudalej.

Do Formularza zgłoszeniowego należy dołączyć Załącznik nr 1: Kwestionariusz osobowy, który można pobrać w plikach szkoły na e-dzienniku lub w Sekretariacie szkoły.

Drugim etapem procesu rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i w języku niemieckim/angielskim

 

                                ZAPRASZAMY - liczba miejsc ograniczona.

26 czerwiec 2022 rok

Mamy to!

Lista uczestników wyjazdu została domknięta. Na nasz wyjątkowy wyjazd w okresie od 2 do 15 października 2022 roku zgłosili i zakwalifikowali się (kolejność przypadkowa, punktacja do wglądu u Dyrektora Szkoły):

Bathelt Mateusz, Saternus Jan, Stanclik Maja, Stanclik Kacper, Horoszkiewicz Oskar, Ślęzak Igor, Słodki Mateusz, Kacorzyk Tomasz, Duźniak Jan, Seweryn Konrad, Maścidło Stanisław, Kuś Paulina, Staniec-Lasowki Franciszek, Tadrało Mikołaj, Popławski Kamil, Pająk Artur, Mola Magdalena, Łopatka Patrycja, Dumanow Maksymilian, Piątek Konrad, Szymanek Adam, Maliszewski Patryk, Rohovska Sofiia, Dałek Ksenia, sliwa Agnieszka.

Wszystkim uczestnikom projektu GRATULUJEMY!

I już dzisiaj życzymy Wam wspaniałych, niezapomnianych wrażeń :)