Bliżej Europy w każdym zawodzie

1.07.2017 r.

Z wielką radością informujemy, że wniosek o nr 2017-1-PL01-KA102-036830 zatytułowany "Bliżej Europy w każdym zawodzie" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" został rozpatrzony pozytywnie!

Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-036830

Tytuł projektu: „Bliżej Europy w każdym zawodzie”

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.07.2017 r.–30.06.2018 r.

Cel główny projektu:

-podniesienie i uatrakcyjnienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności 23 uczniów Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk i technik usług fryzjerskich

Cele szczegółowe projektu:

-uzupełnienie podstawowego programu nauczania o obszary programowe, które nie są realizowane w ramach szkolnego programu nauczania:

--> dla technika logistyka i technika spedytora o praktyczną obsługę systemów identyfikacji rejestrowania i monitorowania ładunków i środków transportu

--> dla technika informatyka o stosowanie nowoczesnych rozwiązań w programowaniu budowaniu baz danych i tworzeniu obiektów graficznych

--> dla technika usług fryzjerskich o obsługę klienta zagranicznego

-poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji zawodowych

-doskonalenie znajomości języków obcych

-ułatwienie rozwoju zawodowego uczniów

-zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i w Europie 

-nauka pracy w zespole międzynarodowym

-zwiększenie poczucia pewności siebie przez prace w środowisku międzynarodowym oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

-poznanie kultury innego kraju

Ilość uczestników: 23 uczniów Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Miejsce: Sewilla / Hiszpania

Termin mobilności: styczeń 2018 r.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 07.09.2017 r.
 

7.09.2017 r.

Ogłaszamy nabór do projektu „Bliżej Europy w każdym zawodzie” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036890 dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

Zasady rekrutacji

1.Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły i portalu społecznościowym, a także na godzinach wychowawczych w klasach, do których skierowany jest projekt.

2.Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami równości, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad niedyskryminowania ze względu na wiek,  rasę, miejsce zamieszkania, religię, orientację seksualna, pochodzenie czy niepełnosprawność.

3.Rekrutacja będzie prowadzona na przełomie września i października 2017 r. przez Komisję Rekrutacyjną.

4.W skład Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Szkoły wchodzą: Koordynator Projektu, przedstawiciele nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczyciel języka angielskiego, przedstawiciel wychowawców, pedagog szkolny.

5.Do procesu rekrutacji mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

-są uczniami Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z kierunku technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk i technik usług fryzjerskich, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuowali naukę w klasach drugich i trzecich,

-są uczniami w wieku 17 lat i więcej, u których widoczny jest wysoki poziom motywacji do doskonalenia się w wybranym przez siebie kierunku kształcenia,

-w roku szkolnym 2016/2017 w klasyfikacji końcoworocznej otrzymali co najmniej poprawną ocenę z zachowania

6.Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, tzw. Formularza zgłoszeniowego, pomyślne przejście procesu rekrutacji i uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych, tj. lekcjach z języka hiszpańskiego oraz warsztatach pedagogicznych, kulturowych i spotkaniach organizacyjnych.

7.Szczegółowe kryteria rekrutacji:

a. kryteria formalne:

-przynależność do grupy docelowej

-terminowe złożenie i wypełnienie Formularza zgłoszeniowego

-kompletność załączników

-brak przeciwwskazań medycznych

b. kryteria merytoryczne:

-ocena Formularza zgłoszeniowego – (0-20pkt.), na który składają się: kwestionariusz osobowy, CV kandydata, list motywacyjny kandydata do udziału w projekcie, plan ścieżki rozwoju kandydata, plan wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności podczas praktyk zawodowych

-ocena z zachowania zakończonego przed rekrutacją roku szkolnego – (0-20pkt.)

-średnia ocen z zakończonego przed rekrutacją roku szkolnego – (0-20pkt.)

-opinia pedagogiczno-wychowawcza z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i sytuacji rodzinnej zgodnie z polityką wyrównywania szans edukacyjnych – (0-20 pkt.)

-opinia instruktora praktycznej nauki zawodu – (0-20pkt.)

-rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i języku angielskim – (0-20pkt.)

8.Pierwszeństwo udziału w projekcie mają uczniowie, którzy dotychczas nie wyjeżdżali na praktyki zawodowe w ramach projektów unijnych

9.W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej liczby punktów kryterium rozstrzygającym będzie średnia ocen i ocena z zachowania za rok szkolny poprzedzający proces rekrutacji.

10.W procesie rekrutacji zostanie wybranych 23 uczestników projektu oraz lista rezerwowa, która będzie liczyć po 3 uczniów z każdego zawodu.

11.Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do dodatkowej rekrutacji.

 

11.09.2017 r.

Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie dokumentów tzw. Formularza zgłoszeniowego do dn. 25.09.2017 r. w Sekretariacie szkoły.

Do Formularza zgłoszeniowego należy dołączyć Załącznik nr 1: Kwestionariusz osobowy, który można pobrać w plikach szkoły na e-dzienniku lub w Sekretariacie szkoły.

 

17.10.2017 r.

Drugim etapem procesu rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i w języku angielskim. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się między 2 a 17 października 2017 r.

 

22.10.2017 r.

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu "Bliżej Europy w każdym zawodzie":

- z kierunku technik informatyk: Mateusz Barabasz, Kamil Fijak, Borys Gaik, Jakub Gluza, Michał Gluza, Miłosz Haciuk, Patryk Katana, Jakub Kowalski, Przemysław Krawczyk, Jakub Łątka, Kacper Mizera, Rafał Razowski, Kacper Zontek,

- z kierunku technik logistyk: Daniel Chrobak, Filip Jafernik, Jan Midor, Bartłomiej Mastek, Dawid Siekierka, Jakub Sucharski, Dominika Wilczek,

- z kierunku technik usług fryzjerskich: Anna Kwaśniewska,

- z kierunku technik spedytor: Szymon Laszczak, Bartłomiej Światłoch.

Każdy uczeń otrzymał tablet oraz dzienniczek praktyk.

 

24.10.2017 r.

W ramach przygotowań do wyjazdu na praktyki zagraniczne uczniowie biorą udział w zajęciach:

- z języka hiszpańskiego w wymiarze 30 h,

- pedagogicznych w wymiarze 4 h,

- gegoraficznych w wymiarze 4 h.

 

12.01.2018 r.

W dn. 11.01.2017 r. odbyło się zebranie z uczniami wyjeżdzającymi na praktyki zagraniczne i ich Rodzicami, na którym podpisano niezbędne dokumenty związane z projektem oraz przekazano informacje na temat podróży, miejsca zakwaterowania i staży uczniów.

 

20.01.2018 r.

Uczniowie wraz z opiekunami - Panem Przemysławem Borgoszem i Panem Adamem Cichym wyjechli na praktyki zawodowe do Sevilli, w Hiszpanii.

 

10.02.2018 r.

Cała 23 wróciła z praktyk zawodowych do domu. Szczęśliwi, ale i bardzo stęsknieni mają o czym opowiadać rówieśnikom.

 

28.05.2018 r.

Zapraszamy na podsumowanie projektu "Bliżej Europy w każdym zawodzie" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), które odbędzie się w dn. 11 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie szkoły, przy ul. Dworkowej 5.

 

11.06.2018 r.

Na konferencji podsumowującej projekt miał miejsce pokaz mody i fryzur. Został pzygotowany przez uczennice kierunku technik usług fryzjerskich pod czujnym okiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz nauczyciela specjalizacji w zawodzie fryzjer - wizaż i stylizacja. Uczniowie dzięki zdobytej na praktykach wiedzy i umiejętnosci zaprezentowali kulturę kraju goszczącego - Hiszpanii.

Zwieńczeniem działań uczniów na stażu były certyfikaty potwierdzające udział w projekcie, ukończenie kursu języka hiszpańskiego w Polsce i w Hiszpanii oraz dokumentacja ECVET, rozdane na konferencji.