Branżowa Szkoła II Stopnia - technik logistyk

Branżowa szkoła II stopnia - technik logistyk – symbol zawodu 333107

ZAPISZ SIĘ

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Nauka trwa 2 lata i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 • Wpisowe 70 zł (absolwenci szkoły ZDZ - bez wpisowego), czesne 216 zł miesięcznie.
 • Nauka prowadzona jest w formie zaocznej (2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych lub w systemie sobotnio-niedzielnym)

2. JAK WYGLĄDA PRACA LOGISTYKA?

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

3. WYMAGANIA STAWIANE WZGLĘDEM LOGISTYKA

 • znajomość języków obcych,
 • obsługa komputera,
 • zdolności negocjacyjne i planistyczne,
 • dobra organizacja pracy,
 • dokładność i odpowiedzialność,
 • znajomość rynku usług logistycznych i transportowych.

4. NA CZYM OPIERA SIĘ PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE ZDOBYTE NA KIERUNKU TECHNIK LOGISTYK?

Aby zdobyć tytuł technika logistyka trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

 • Kwalifikacja SPL.04 - Organizacja transportu

5. ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO BUDYNKU SZKOŁY:

6. DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie,
 • oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie magazynier-logistyk,
 • trzy zdjęcia,
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkoły II Stopnia,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (wydane na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy),

ZAPISZ SIĘ