Technik logistyk – klasa wojskowa

Technik logistyksymbol zawodu 333107klasa wojskowa (OPW)

ZAPISZ SIĘ

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 • Wpisowe 70 zł, czesne 259 zł miesięcznie.
 • W przypadku nauczania indywidulanego czesne ulega zwiększeniu.
 • Klasa objęta patronatem MON w ramach realizacji Odziału Przygotowania Wojskowego.
 • W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę ocena z wychowania fizycznego. 
 • Obowiązkowe testy sprawnościowe dla kandydatów - PREZENTACJA Z ĆWICZENIAMI
 • Kierunek nie jest dostępny dla obcokrajowców ze względu na udział w zajęciach na terenie jednostek wojskowych.
 • W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
 • Uczniów podejmujących naukę w zawodzie obowiązuje mundur.

ZOBACZ PRZEWODNIK PO ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH - TUTAJ!

2. FILM PREZENTUJĄCY KIERUNEK TECHNIK LOGISTYK, KLASA MUNDUROWA:

3. JAK WYGLĄDA PRACA LOGISTYKA?

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

4. JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA W KLASIE MUNDUROWEJ?

Technik logistyk – klasa wojskowa to specjalizacja skierowana głównie do uczniów planujących związać swoją przyszłość z zawodem żołnierza. Absolwent będzie posiadał przygotowanie do pracy w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych, Biurze Ochrony Rządu i innych. Uczniów podejmujących naukę w szkole obowiązuje mundur.

Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy wojskowej będą brali udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie. Są to:

 • wycieczki do jednostek wojskowych
 • zajęcia w jednostkach straży pożarnych, policji i innych
 • wyjazdy na poligony, rajdy, obozy letnie i zimowe
 • ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych
 • paintball
 • obozy survivalowe
 • zajęcia na ściance wspinaczkowej
 • zajęcia na strzelnicy i wiele innych

5. NA CZYM OPIERA SIĘ PODSTAWOWE WYKSZTAŁCENIE ZDOBYTE NA KIERUNKU TECHNIK LOGISTYK?

Aby zdobyć tytuł technika logistyka trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

 • Kwalifikacja SPL.01 - Obsługa magazynów
 • Kwalifikacja SPL.04 - Organizacja transportu

6. FILM PROMUJĄCY ZAJĘCIA MUNDUROWE:

7. ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO BUDYNKU SZKOŁY:

ZAPISZ SIĘ