Technik spedytor – klasa policyjna

Technik spedytor symbol zawodu 333108 - klasa policyjna

Technik spedytor – wpisowe 50 zł, czesne 180 zł/miesięcznie (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego).

Nauka trwa 4 lata (absolwenci gimnazjum) lub 5 lat (absolwenci szkoły podstawowej) i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe oraz przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia matematyki i geografii na poziomie rozszerzonym. Uczniów podejmujących naukę w szkole obowiązuje mundur.

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków. Z przewozami międzynarodowymi związane są zadania dotyczące organizowania odprawy celnej.

Aby zdobyć tytuł technika spedytora trzeba zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Technik spedytor – klasa policyjna to specjalizacja skierowana głównie do uczniów planujących związać swoją przyszłość z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską. Absolwenci tej specjalizacji będą przygotowani do pracy na niższych szczeblach administracji rządowej oraz samorządowej. W codziennej pracy mogą zajmować się logistyką, lub problematyką bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i militarnego oraz zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem obywateli.

Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy policyjnej będą brali udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie. Są to:

  • wycieczki do jednostek mundurowych

  • zajęcia w jednostkach straży pożarnych, policji i innych

  • wyjazdy na poligony, rajdy, obozy letnie i zimowe

  • zajęcia z samoobrony

  • zajęcia z pływania i ratownictwa

  • ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych

  • paintball

  • obóz survivalowy

  • zajęcia na strzelnicy i wiele innych.