Bliżej Europy w każdym zawodzie

1.07.2017 r.

Z wielką radością informujemy, że wniosek o nr 2017-1-PL01-KA102-036890 zatytułowany "Bliżej Europy w każdym zawodzie" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" został rozpatrzony pozytywnie!

Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-036890

Tytuł projektu: „Bliżej Europy w każdym zawodzie”

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.07.2017 r.–30.06.2018 r.

Cel główny projektu:

-podniesienie i uatrakcyjnienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności 23 uczniów Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk i technik usług fryzjerskich

Cele szczegółowe projektu:

-uzupełnienie podstawowego programu nauczania o obszary programowe, które nie są realizowane w ramach szkolnego programu nauczania:

--> dla technika logistyka i technika spedytora o praktyczną obsługę systemów identyfikacji rejestrowania i monitorowania ładunków i środków transportu

--> dla technika informatyka o stosowanie nowoczesnych rozwiązań w programowaniu budowaniu baz danych i tworzeniu obiektów graficznych

--> dla technika usług fryzjerskich o obsługę klienta zagranicznego

-poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji zawodowych

-doskonalenie znajomości języków obcych

-ułatwienie rozwoju zawodowego uczniów

-zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i w Europie 

-nauka pracy w zespole międzynarodowym

-zwiększenie poczucia pewności siebie przez prace w środowisku międzynarodowym oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

-poznanie kultury innego kraju

Ilość uczestników: 23 uczniów Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Miejsce: Sewilla / Hiszpania

Termin mobilności: styczeń 2018 r.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 07.09.2017 r.
 

7.09.2017 r.

Ogłaszamy nabór do projektu „Bliżej Europy w każdym zawodzie” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036890 dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

Zasady rekrutacji

1.Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły i portalu społecznościowym, a także na godzinach wychowawczych w klasach, do których skierowany jest projekt.

2.Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami równości, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad niedyskryminowania ze względu na wiek,  rasę, miejsce zamieszkania, religię, orientację seksualna, pochodzenie czy niepełnosprawność.

3.Rekrutacja będzie prowadzona na przełomie września i października 2017 r. przez Komisję Rekrutacyjną.

4.W skład Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Szkoły wchodzą: Koordynator Projektu, przedstawiciele nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczyciel języka angielskiego, przedstawiciel wychowawców, pedagog szkolny.

5.Do procesu rekrutacji mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

-są uczniami Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z kierunku technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk i technik usług fryzjerskich, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuowali naukę w klasach drugich i trzecich,

-są uczniami w wieku 17 lat i więcej, u których widoczny jest wysoki poziom motywacji do doskonalenia się w wybranym przez siebie kierunku kształcenia,

-w roku szkolnym 2016/2017 w klasyfikacji końcoworocznej otrzymali co najmniej poprawną ocenę z zachowania

6.Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, tzw. Formularza zgłoszeniowego, pomyślne przejście procesu rekrutacji i uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych, tj. lekcjach z języka hiszpańskiego oraz warsztatach pedagogicznych, kulturowych i spotkaniach organizacyjnych.

7.Szczegółowe kryteria rekrutacji:

a. kryteria formalne:

-przynależność do grupy docelowej

-terminowe złożenie i wypełnienie Formularza zgłoszeniowego

-kompletność załączników

-brak przeciwwskazań medycznych

b. kryteria merytoryczne:

-ocena Formularza zgłoszeniowego – (0-20pkt.), na który składają się: kwestionariusz osobowy, CV kandydata, list motywacyjny kandydata do udziału w projekcie, plan ścieżki rozwoju kandydata, plan wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności podczas praktyk zawodowych

-ocena z zachowania zakończonego przed rekrutacją roku szkolnego – (0-20pkt.)

-średnia ocen z zakończonego przed rekrutacją roku szkolnego – (0-20pkt.)

-opinia pedagogiczno-wychowawcza z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i sytuacji rodzinnej zgodnie z polityką wyrównywania szans edukacyjnych – (0-20 pkt.)

-opinia instruktora praktycznej nauki zawodu – (0-20pkt.)

-rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i języku angielskim – (0-20pkt.)

8.Pierwszeństwo udziału w projekcie mają uczniowie, którzy dotychczas nie wyjeżdżali na praktyki zawodowe w ramach projektów unijnych

9.W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej liczby punktów kryterium rozstrzygającym będzie średnia ocen i ocena z zachowania za rok szkolny poprzedzający proces rekrutacji.

10.W procesie rekrutacji zostanie wybranych 23 uczestników projektu oraz lista rezerwowa, która będzie liczyć po 3 uczniów z każdego zawodu.

11.Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do dodatkowej rekrutacji.

 

11.09.2017 r.

Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie dokumentów tzw. Formularza zgłoszeniowego do dn. 25.09.2017 r. w Sekretariacie szkoły.

Do Formularza zgłoszeniowego należy dołączyć Załącznik nr 1: Kwestionariusz osobowy, który można pobrać w plikach szkoły na e-dzienniku lub w Sekretariacie szkoły.

 

27.09.2017 r.

Drugim etapem procesu rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i w języku angielskim. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się między 2 a 13 października 2017r.