NOWOŚĆ! TECHNIK GAZOWNICTWA

Technik gazownictwa – symbol zawodu 311913

Technik gazownictwa – wpisowe 50 zł, czesne 160 zł/miesięcznie (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny obowiązują zniżki we wpłatach wpisowego i czesnego).

Nauka trwa 4 lata  i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe oraz przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W ramach kierunku uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym.

Technik gazownictwa zajmuje się wdrażaniem na szeroką skalę najnowocześniejszych  technologii związanych z zastosowaniem paliw gazowych, ich dystrybucją i rozdziałem, jednocześnie podnosząc stan bezpieczeństwa gazyfikowanych rejonów i jednostek. Zakres prac obejmuje także planowanie, organizowanie i nadzorowanie robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją sieci instalacji gazowych, kontrolowanie pracy urządzeń gazowych, oraz modernizację sieci i instalacji  gazowych.

Aby zdobyć tytuł technika gazownictwa trzeba zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa może podejmować pracę w:

– firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych,

– stacjach gazowych,

– tłoczniach gazu,

– magazynach gazu,

– przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych,

– biurach projektowych,

– ramach własnej działalności gospodarczej.